Stockonomy Weekly Picks

02.08.2021

BUY $BYND - 02.08.2021 by stockonomy on TradingView.com

BUY $NFLX - 02.08.2021 by stockonomy on TradingView.com

BUY $VIAC - 02.08.2021 by stockonomy on TradingView.com

BUY $GSX - 02.08.2021 by stockonomy on TradingView.com

BUY $LAZR - 02.08.2021 by stockonomy on TradingView.com