fbpx

Weekly Picks (01/11)

Buy $ETSY - 01.11.2020 by stockonomy on TradingView.com

Buy $AAPL - 01.11.2020 by stockonomy on TradingView.com

Buy $NET - 01.11.2020 by stockonomy on TradingView.com

Buy $FUBO - 01.11.2020 by stockonomy on TradingView.com

Buy $MRNA - 01.11.2020 by stockonomy on TradingView.com